Tag Archives: thẩm định giá trị tài sản

Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá trị thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

Thực hiện thủ tục thẩm định giá cần được tiến hành bởi các công ty định giá có uy tín trong lĩnh vực này. Đồng thời chính người có nhu cầu thẩm định giá cũng cần hiểu các quy định cơ bản trong vấn đề này, qua đó chủ động chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cho các thủ tục khác nhau.