Tag Archives: thẩm định giá

Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn.

Như vậy, có thể hiểu, thẩm định giá là một loại dịch vụ mà trong đó thẩm định viên thực hiện việc thẩm định cho giá trị của các loại tài sản bằng tiền so với giá trị thị trường.